ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ -

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ -

ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

1 24/9/2010

Κοινοποίηση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος για εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική Οικολογία» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόσκληση Α΄ Συνεδρίας για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

   

 

2 2/11/2010

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική Οικολογία»  στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

   

 

3 10/1/2011

Πρόσκληση κοινής συνεδρίασης 5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική Οικολογία»  στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος

   

4 11/2/2011

Κοινή Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και Εκλεκτορικού Σώματος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Λειτουργική Οικολογία» στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

   

 

5 23/5/2011

Εκλογή μέλους ΔΕΠ με αντικείμενο «Λειτουργική Οικολογία»  στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

   

6 2/6/2011

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος και Πρόσκληση Α' Συνεδρίας για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής

   

7 29/6/2011

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Ατμοσφαιρική Φυσικοχημεία με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή»  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

   

8

13/12/2011

Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης ΓΣ και ΕΣ Τμήματος Περιβάλλοντος    και   Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση του κ.  Γ. Μπίσκου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Ατμοσφαιρική Φυσικοχημεία με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή»

   

9

22/12/2011

Μονιμοποίηση του κ. Γ. Μπίσκου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Ατμοσφαιρική Φυσικοχημεία με έμφαση στην Κλιματική Αλλαγή»

   

10

2/5/2012

Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στη Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των Τοξικών Χημικών Ειδών» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

   

11 31/5/2012

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για το γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στη Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των Τοξικών Χημικών Ειδών» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

   

12 14/6/2012

Εισηγητική Έκθεση για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. στο γνωστικό αντικείμενο "Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στη Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των Τοξικών Χημικών Ειδών" στη βαθμίδα του Επίκ. Καθηγητή

   

13 14/6/2012

Πρόσκληση Κοινής Συνεδρίασης ΓΣ και ΕΣ Τμήματος Περιβάλλοντος για την εκλογή μέλους ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στη Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των Τοξικών Χημικών Ειδών» στη βαθμίδα του Επικ.Καθηγητή

   

14 5/7/2012

Εκλογή μέλους ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Τοξικολογία με έμφαση στη Συμπεριφορά και τις Επιδράσεις των Τοξικών Χημικών Ειδών» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή

   

15 4/3/2013

Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής μονιμοποίησης του κ. Αθανασίου Στασινάκη, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μηχανική με Έμφαση στην Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων»

   

16 20/11/2013

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Μονιμοποίησης του κ.Ι.Μποτετζάγια στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Πολιτική»

   

17 20/11/2013

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Μονιμοποίησης κ. Κ. Ευαγγελινού

   

18 20/11/2013

Συγκρότηση ΕΕΕΕ Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος στο γνωστικό αντικείμενο «Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Οικοσυστημάτων με Έμφαση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη»  στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή

    

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ