Εγγραφή πρωτοετών φοιτητών

 

Για την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος Περιβάλλοντος. Δικαίωμα υποβολής τους έχει ο εισαγόμενος στο Τμήμα ή άλλο άτομο που είναι νομίμως εξουσιοδοτημένο. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένη.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

α) Τίτλος απόλυσης. Απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο εισαγόμενος ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

Σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599 στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή την Κύπρο.

γ) Έξι φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες)

δ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (μη επικυρωμένο).

ε) Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης του Ενιαίου Λυκείου, στην οποία αναφέρονται οι βαθμοί του αποφοίτου που λαμβάνονται υπόψη για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

 

Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή την Κύπρο και εισάγεται σε άλλη σχολή ή τμήμα, δεν μπορεί να εγγραφεί στο νέο εάν δε διαγραφεί προηγουμένως από αυτό στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.