Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την διεύθυνση περιφερειακής ανάπτυξης της Ε.Ε. (ERDF Innovative Actions 2000-06, Programme 2001 GR 16 0 PP 209) και έχει ως γενικότερο στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΠΒΑ). Ειδικότερος στόχος της δράσης 7.6 του προγράμματος με τίτλο "Καινοτόμα Συστήματα Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαιουργείων" είναι η εγκατάσταση πιλοτικών συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων σε διάφορα ελαιουργεία της ΠΒΑ με απώτερο σκοπό να εντοπιστούν ολοκληρωμένες λύσεις στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων. Οι λύσεις αυτές θα λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τις ιδιαιτερότητες του κάθε ελαιουργείου ξεχωριστά καθώς και τις τεχνολογίες που έχουν ήδη ήδη δοκιμαστεί παγκοσμίως σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνικές και στρατηγικές.

Ο όρος "ολοκληρωμένες" σημαίνει ότι θα δοθεί έμφαση τόσο στην παραγωγική διαδικασία που "δημιουργεί" τα εν λόγω απόβλητα, άρα στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, καθώς και στην επεξεργασία των παραγομένων αποβλήτων. Τονίζεται δηλαδή ότι δεν αναζητάται απαραίτητα μία και μοναδική λύση για την διαχείριση των αποβλήτων, αφού οι διαχειριστικές λύσεις πιθανά να είναι διαφορετικές ως συνάρτηση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε ελαιουργείου (π.χ. διαφορές σε διαθεσιμότητα έκτασης, διαφορετικές δυναμικότητες κ.λ.π.).

Επίσης θα δοθεί έμφαση :

  • Στην αξιοποίηση των αποβλήτων ή συστατικών των αποβλήτων (απόβλητο ως πόρος)
  • Στη χρήση φυσικών συστημάτων επεξεργασίας των αποβλήτων
  • Στην απλότητα της κατασκευής και λειτουργίας των συστημάτων επεξεργασίας

ώστε οι λύσεις να είναι:

  • Οικονομικά βιώσιμες
  • Τεχνικά εφικτές
  • Κοινωνικά αποδεκτές

Η δράση 7.6 του NAIAS με προϋπολογισμό 440.000 EURO (περίπου 150.000.000 δρχ.) για υποδομές και έξοδα λειτουργίας επιχορηγεί το 50% της δαπάνης για την εγκατάσταση πιλοτικών διατάξεων διαχείρισης των αποβλήτων στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν. Αυτό σημαίνει ότι για την πραγματοποίηση και υλοποίηση μίας πιλοτικής δράσης απαιτείται η κατά 50% συγχρηματοδότηση από τον ενδιαφερόμενο ιδιωτικό φορέα (ελαιουργείο) στον οποίο θα εγκατασταθεί η πιλοτική δράση.

Σημειώνεται ότι ως βασικοί συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θεωρούνται οι επιχειρηματίες των ελαιουργείων που μπορούν να συνεργαστούν με ιδιωτικές εταιρίες που προσφέρουν σχετικές τεχνολογίες.

 

Παραδοτέα Δράσης 7.6 προγράμματος ΝΑΙΑS (τελευταία ενημέρωση: 10/10/2003)

Περιγραφή Παραδοτέου

Κωδικός

Ημερομηνία παράδοσης

Συνάντηση Εργασίας – Workshop στη Μυτιλήνη

P7

10/12/2002

Πρωτόκολλο συμμετοχής Δικτύου Εμπειρογνωμόνων

P4

13/12/2002

Βάση δεδομένων ερευνητικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων

P2

18/12/2002

Έκθεση Βιβλιογραφίας - Ευρεσιτεχνιών

P1

15/1/2003

Σχεδιασμός και Λειτουργία Ιστοσελίδας της Δράσης

P3

15/1/2003

Συνάντηση Εργασίας στη Σάμο

P9

25/2/2003

Συνάντηση Εργασίας στη Χίο

P8

26/2/2003

Πειραματική Διάταξη – Έκθεση Αποτελεσμάτων

P5

28/3/2003

Ενδιάμεση έκθεση με την επιλογή συστημάτων διαχείρισης

P6

10/4/2003

Έκθεση με την επιλογή επιχειρήσεων ελαιοπαραγωγής και συστημάτων διαχείρισης

P10

30/6/2003

Οριστικά σχέδια πιλοτικών συστημάτων διαχείρισης

P11

25/9/2003

 
 Προς τις Δράσεις εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων ελαιουργείων στα πλαίσια του προγράμματος ΝΑΙΑS 7.6 (πιλοτικές μονάδες)   
 

Κορυφή Σελίδας

Στόχοι και Προοπτικές | Ελαιουργεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Απόβλητα Ελαιουργείων - Ενημέρωση για Ελαιουργούς | ΕΛΑΙΑ - Δίκτυο Διαχείρισης ΕΛΑΙουργικών Αποβλήτων | Εφαρμογές & Πιλοτικές Μονάδες Δράσης | Πρόγραμμα NAIAS |

Επικοινωνία | Νέα | Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Στόχοι και Προοπτικές Εφαρμογές και Πιλοτικές Μονάδες Δράσης Απόβλητα Ελαιουργείων - Ενημέρωση για Ελαιουργούς North Aegean  Innovative Actions and Support Ελαιουργεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΕΛΑΙΑ - Δίκτυο Διαχείρισης ΕΛΑΙουργικών Αποβλήτων Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου