ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ


Το Τμήμα Περιβάλλοντος διαθέτει τις υποδομές εκείνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να προσφέρει όλα τα αναγκαία γνωστικά εφόδια στους φοιτητές καθώς και να υποστηρίζει τις ερευνητικές τους δραστηριότητες.

Το Τμήμα διαθέτει εκπαιδευτικά εργαστήρια Πληροφορικής, Χημείας, Βιολογίας και Εδαφολογίας.
 

Εργαστήρια Πληροφορικής
Στο Τμήμα Περιβάλλοντος λειτουργούν δύο εργαστήρια πληροφορικής τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπολογιστικά συστήματα, το  Μικροϋπολογιστικό εργαστήριο και το εργαστήριο Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Τα εργαστήρια παρέχουν την δυνατότητα 46 συνολικά θέσεων εργασίας (18 στο Μικροϋπολογιστικό και 28 στο εργαστήριο Σ.Γ.Π.) και είναι διαθέσιμα για προσωπική εργασία και για τη διεξαγωγή ασκήσεων, στο πλαίσιο της διδακτικής διαδικασίας σχετικών μαθημάτων. 
 

Τα εργαστήρια είναι στη διάθεση των φοιτητών καθημερινά από τις 9:00 ως τις 21:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Κατά τις ώρες λειτουργίας τους εποπτεύονται από προσωπικό του κέντρου Η/Υ το οποίο είναι πάντα στην διάθεσή τους, για να επιλύσει τυχόν προβλήματα.


Εργαστήριο Χημείας
Το εργαστήριο Χημείας διαθέτει πλήρη εξοπλισμό 30 θέσεων εργασίας για την πραγματοποίηση βασικών χημικών αναλύσεων περιβαλλοντικών δειγμάτων, στα πλαίσια των εργαστηριακών μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου περιλαμβάνει:

 • Συσκευή Προσδιορισμού COD

 • Θάλαμο σταθερών συνθηκών για τον προσδιορισμό BOD

 • Συσκευή προσδιορισμού ολικού αζώτου με την μέθοδο Kjeldahl

 • Φασματοφωτόμετρο

 • Φθορισόμετρο

 • Συσκευές προσδιορισμού αιωρούμενων στερεών

 • Φορητά όργανα προσδιορισμού περιβαλλοντικών παραμέτρων (pH, D.O., Αγωγιμότητα, Σκληρότητα) κ.α.

Εργαστήριο Βιολογίας
Το εργαστήριο Βιολογίας διαθέτει πλήρη εξοπλισμό 32 θέσεων εργασίας, για την πρακτική εξάσκηση των προπτυχιακών φοιτητών στα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων.
Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει:

 • Οπτικά Μικροσκόπια

 • Στερεοσκόπια

 • Φασματοφωτόμετρο

 • Φυγόκεντρο

 • Επωαστικό Θάλαμο

 • Θάλαμο σταθερών συνθηκών

 • Φορητά όργανα προσδιορισμού περιβαλλοντικών παραμέτρων κ.α.

Εργαστήριο Εδαφολογίας
Το εργαστήριο Εδαφολογίας διαθέτει πλήρη εξοπλισμό για την πρακτική εξάσκηση των προπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, στη Διαχείριση Αγροοικοσυστημάτων και στην Εδαφολογία.
Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει:

 • Συσκευή Kjeldahl

 • Φορητά όργανα προσδιορισμού περιβαλλοντικών παραμέτρων κ.α.

 • Vortex

 • Αναμικτήρες

 • Δειγματολήπτης εδαφικού νερού

 • Εδαφολήπτης αδιαταράχτου δείγματος

 • Εδαφολήπτης διαταραγμένου δείγματος

 • Εστία θερμάνσεως

 • Εστία θερμάνσεως και αναμίξεως

 • Μετρητής εδαφικής υγρασίας

 • Υγρασιόμετρα

 • Φασματοφωτόμετρο Hach

 • Φλογοφωτόμετρο

 • Φορητό KIT εδαφολογικών αναλύσεων Hach

Μετεωρολογικός Σταθμός Ξενία Α
Στην οροφή του κτιρίου Ξενία Α λειτουργεί Μετεωρολογικός Σταθμός, ο οποίος μετράει τη θερμοκρασία, την ολική ηλιακή ακτινοβολία σε τρία επίπεδα, τη διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία και τέλος την ταχύτητα και διεύθυνση του αέρα.
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ