ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

Η έρευνα στα διάφορα πεδία των περιβαλλοντικών προβλημάτων αρθρώνεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια των θεσμοθετημένων Ερευνητικών Εργαστηρίων.
 

Οι βασικοί θεματικοί άξονες είναι: Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Διαχείριση Βιοποικιλότητας, Διαχείριση Αποβλήτων, Ποιότητα Περιβάλλοντος, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακά Συστήματα, Τηλεπισκόπηση/Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Νησιωτικός Οικονομικός Σχεδιασμός. Λειτουργούν τα εξής Ερευνητικά Εργαστήρια:

 

Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων
Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας
Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας
Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβ. Πολιτικής & Διαχείρισης.
Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Περιβάλλοντος.
Εργαστήριο  Περιβ. Εκπαίδευσης Αγωγής & Επικοινωνίας

Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων & Αέρα

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης

Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης

Εργαστήριο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

Εργαστήριο Υδατικών Οικοσυστημάτων

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ