ΣΠΟΥΔΕΣ
 

Το Τμήμα Περιβάλλοντος προσφέρει σήμερα:

 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ( 4-ετής φοίτηση) που οδηγεί στο δίπλωμα του Περιβαλλοντολόγου Επιστήμονα,
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (1-ετής φοίτηση) που προσφέρουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ,
Διδακτορικό πρόγραμμα που οδηγεί στην εκπόνηση διατριβής και την απόκτηση του τίτλου του Διδάκτορος στην Περιβαλλοντική Επιστήμη (ελάχιστη διάρκεια 3 χρόνια).


Συνεργάζεται επίσης σε δύο διεθνή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 

MESPOM, Erasmus Mundus Masters course in Environmental Sciences, Policy and Management. Το ΠΜΣ λειτουργεί σε συνεργασία με 4 Ευρωπαϊκά και 2 Αμερικανικά Πανεπιστήμια και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ελληνο-γαλλικό ΠΜΣ Διατήρηση της Βιοποικιλότητας

   

Το επιστημονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το Τμήμα Περιβάλλοντος καθορίζεται από τις βασικές επιστήμες της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και των Οικονομικών, καθώς και από νεότερα επιστημονικά πεδία όπως αυτά της Οικολογίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, της Χωροταξίας, της  Χαρτογραφίας, της Κοινωνιολογίας και της Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.


 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, αποκτούν γνώσεις και εμπειρία που τους επιτρέπουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με θέματα ρύπανσης περιβάλλοντος, διαχείρισης οικοσυστημάτων, διαχείρισης και επεξεργασίας φυσικών πόρων και αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, έχουν το δικαίωμα εκπόνησης χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών, όπως αυτό καθορίζεται από το Νόμο.

 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2004 – 2005, μετά από μια μακρά διαδικασία αξιολόγησης και αναδιαμόρφωσης των μαθημάτων, εφαρμόζεται το νέο Πιλοτικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ). Το αναθεωρημένο ΠΠΣ στοχεύει σε μια ευέλικτη προσέγγιση των πολύπλευρων περιβαλλοντικών προβλημάτων σε διεπιστημονική βάση. Επιτρέπει την εμβάθυνση σε συγκεκριμένες πτυχές της περιβαλλοντικής επιστήμης ενώ αναδεικνύει την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κάθε περιβαλλοντικού ζητήματος. Περιλαμβάνει μαθήματα με νέες, σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως μαθήματα μεθοδολογίας της επιστήμης, δια-τομεακά μαθήματα, στα οποία τονίζεται η διεπιστημονικότητα των σπουδών, καθώς και μαθήματα κατευθυνόμενης εργασίας (ateliers), στα οποία οι φοιτητές καλούνται να χειριστούν συγκεκριμένα παραδείγματα περιβαλλοντικών θεμάτων με πρακτική εφαρμογή.

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ