Εφαρμογή πιλοτικής μονάδας διαχείρισης υγρών αποβλήτων στο ελαιουργείο  "Αγροτικός Συνεταιρισμός Ανεμώτιας, Λέσβου"

 

Το φυγοκεντρικό (τριφασικό) ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανεμώτιας μπορεί να επεξεργαστεί (μέγιστη παραγωγή) 2450 τόνους ελαιοκάρπου σε μια ελαιοκομική περίοδο. Διαφορετικά εκτιμάται ότι θα έχει παροχή υγρών αποβλήτων (σε μέγιστες παραγωγές ελαιοκάρπου) περίπου 3200 m3/έτος (για 70 ημέρες λειτουργίας ετησίως).

 Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελαιουργείου:

Για το ελαιουργείο επιλέχτηκε η τεχνική της κλασματοποίησης των υγρών αποβλήτων του ελαιουργείου (ΥΑΕ) ακολουθούμενη από ένα σύστημα υπεδάφειας διάθεσης. Συγκεκριμένα, τα βασικά τμήματα του συστήματος διαχείρισης είναι: 

  1. Ο αρχικός διαχωρισμός των αποβλήτων σε 3 κλάσματα (φάσεις) με φυσική καθίζηση. Για το σκοπό αυτόν κατασκευάζεται τσιμεντένια Δεξαμενή Διαχωρισμού Φάσεων (ΔΔΦ) υδραυλικού χρόνου παραμονής πέντε (5) ημερών.

  2. Διάθεση του μεσαίου (ελαφρού) υγρού κλάσματος σε πεδίο υπεδάφειας διάθεσης (απορροφητικός βόθρος) σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από την Δεξαμενή Διαχωρισμού Φάσεων (ΔΔΦ).

  3. Περιοδική απομάκρυνση της καθιζάνουσας λάσπης και ταφή της σε βαθείς (αναερόβιους) λάκκους κοντά στο πεδίο υπεδάφειας διάθεσης.

  4. Περιοδική απομάκρυνση των επιπλέοντων λιπών/ ελαίων, επιστροφή στο ελαιουργείο για την παραγωγή βιομηχανικού λαδιού.

  5. Απομάκρυνση της λάσπης από τους λάκκους και διάθεσή της σε αγρούς μία φορά ανά έτος.

Το παραπάνω σύστημα επεξεργασίας / διάθεσης επιλέχθηκε μετά από επιθυμία του συνεταιριστικού ελαιουργείου και μετά από σύγκριση με εναλλακτικό σύστημα διάθεσης που αποτελείτο μόνο από μια αναερόβια λίμνη σταθεροποίησης / αποθήκευσης / κατείσδυσης (χωρίς προεπεξεργασία – διαχωρισμό φάσεων με φυσική καθίζηση σε τσιμεντένια δεξαμενή). Τα επενδυτικά κόστη και για τα δύο συστήματα διέφεραν κατά περίπου 10% μόνο, ενώ και τα δύο συστήματα αναμενόταν να έχουν την ίδια απόδοση επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή του επιλεγμένου συστήματος διαχείρισης απαιτούνταν εδαφική έκταση ενός (1) στρέμματος περίπου, η οποία θα καλυφθεί 100% με την αγορά αγροτεμαχίου από το Ελαιουργείο (η αγορά του αγροτεμαχίου δεν εντάσσεται στο πρόγραμμα).

Τεχνικές λεπτομέρειες του Συστήματος Διαχείρισης Α.Σ. Ανεμώτιας:

Η τσιμεντένια Δεξαμενή Διαχωρισμού Φάσεων (ΔΔΦ) θα έχει συνολικό όγκο 556 m³. Θα αποτελείται από 4 διαμερίσματα (baffled reactor type), ενώ ο πυθμένας της θα έχει κλίση 2%. Έχει προβλεφθεί να κατακρατούνται η λάσπη και τα λίπη/ έλαια, τα οποία θα απομακρύνονται περιοδικά (2-3 φορές ανά ελαιοκομική περίοδο) μέσω αντλίας.

Το πεδίο υπεδάφειας διάθεσης (ΠΕΥΔ) θα έχει ωφέλιμη επιφάνεια 850 m². Το αγροτεμάχιο θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι επίπεδο (χωρίς κλίσεις). Με συνολικό βάθος 1m και ξεκινώντας από τον πυθμένα και ανεβαίνοντας προς την επιφάνεια θα τοποθετηθούν λίθοι διαμέτρου 0,3 έως 0,6 m σε συνολικό ύψος πλήρωσης περίπου 0,70 m. Ακολουθεί στρώση κροκάλων  ύψους 0,15 m. Το υπόλοιπο του πεδίου μέχρι το φυσικό επίπεδο του εδάφους συμπληρώνεται με χώμα. Για την ομοιόμορφη διάθεση του μεσαίου (ελαφρού) υγρού κλάσματος στο ΠΕΥΔ θα τοποθετηθεί κολλεκτέρ (collecteur) και σωλήνες – διαχυτές εντός του εδάφους. Η μεταφορά των λυμάτων στο ΠΕΥΔ έχει προβλεφθεί να γίνεται με φυσική ροή από την Δεξαμενή Διαχωρισμού Φάσεων. Ωστόσο θα κατασκευαστεί ένα αντλιοστάσιο για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς των λυμάτων προς το ΠΕΥΔ. 

Προϋπόθεση για την επιλογή του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου ήταν ότι εκτιμάται η μη ύπαρξη προβλήματος επιβάρυνσης (ρύπανσης) των υπόγειων υδάτων και των γειτονικών καλλιεργειών από την λειτουργία του παραπάνω Πεδίου Υπεδάφειας Διάθεσης. Λήφθηκαν και ορισμένα μέτρα προληπτικής προστασίας ενός γειτονικού οικοπέδου με καλλιέργειες, το οποίο έχει άλλον ιδιοκτήτη. Τα μέτρα αυτά ήταν τα εξής:

α) η τήρηση απόσταση ασφαλείας 5 μέτρων προς το γειτονικό οικόπεδο και

β) η τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας μεταξύ του ΠΕΥΔ και του συγκεκριμένου οικοπέδου.

Η συνολική (μέγιστη) ετήσια ποσότητα παραγόμενης λάσπης εκτιμάται σε 640 m³. H αποθήκευσή της θα γίνεται σε βαθείς λάκκους (ωφέλιμου βάθους 3 m, κοντά στο ΠΕΥΔ) που θα καλύπτονται με διάφορα υλικά (π.χ. φύλλα) στην επιφάνειά τους. Έτσι εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί έκταση περίπου 213 m² για την αποθήκευση των παραπάνω υλικών. Επίσης εκτιμάται ότι ο όγκος αυτός της λάσπης θα μειωθεί κατά 70%-80% μέχρι την επόμενη ελαιοκομική περίοδο οπότε θα συλλέγεται το χωνεμένο υλικό για να διατεθεί σε μη καλλιεργήσιμα εδάφη (για ασφάλεια), αλλά ακόμη και σε καλλιεργούμενα εδάφη (ελιές, αμπέλια, κλπ) καθώς αναμένεται να έχει εδαφοβελτιωτικές ιδιότητες.

Η μεταφορά της παραγόμενης λάσπης θα γίνεται με βυτιοφόρο όχημα.

Το συνολικό επενδυτικό κόστος εκτιμήθηκε στα € 117.200. Το λειτουργικό κόστος εκτιμήθηκε στα € 3000/έτος.

Φωτογραφίες από το έργο

Φώτο 1 (Δεξαμενή ΔΦ)

Φώτο 2 (Δεξαμενή ΔΦ)

Φώτο 3 (Πεδίο ΥΔ)

Φώτο 4 (Πεδίο ΥΔ)

 

 Πληροφορίες συμμετοχής για ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (μόνο στα ελληνικά)   
 

Κορυφή Σελίδας

Στόχοι και Προοπτικές | Ελαιουργεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου | Απόβλητα Ελαιουργείων - Ενημέρωση για Ελαιουργούς | ΕΛΑΙΑ - Δίκτυο Διαχείρισης ΕΛΑΙουργικών Αποβλήτων | Εφαρμογές & Πιλοτικές Μονάδες Δράσης | Πρόγραμμα NAIAS |

Επικοινωνία | Νέα | Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

 

Στόχοι και Προοπτικές Εφαρμογές και Πιλοτικές Μονάδες Δράσης Απόβλητα Ελαιουργείων - Ενημέρωση για Ελαιουργούς North Aegean  Innovative Actions and Support Ελαιουργεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ΕΛΑΙΑ - Δίκτυο Διαχείρισης ΕΛΑΙουργικών Αποβλήτων Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου