Γαγάνης Πέτρος

Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

 

Γραφείο: 204, κτ. Ξενία Α

Τηλέφωνο: 22510-36293

E-mail: gaganis@aegean.gr

 

Σπουδές:

Διδακτορική Διατριβή (Ph.D.), Στοχαστική Υδρογεωλογία, University of British Columbia, Dept. Earth and Ocean Sciences, Canada, 2000

Μεταπτυχιακή Διατριβή (M.Sc.), Υδρογεωλογία, University of British Columbia, Dept. Earth and Ocean Sciences, Canada, 1997

Πτυχίο Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας, 1986

  

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

Χαρακτηρισμός και  αριθμητική προσομοίωση των διεργασιών που διέπουν τη ροή των υπόγειων υδάτων σε ομογενή και ετερογενή μέσα , την εξάπλωση, τη μετανάστευση και πιθανή φυσική εξασθένιση των ρύπων στο υπέδαφος και την αλληλεπίδραση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.

Αλγόριθμοι και μεθοδολογίες βελτιστοποίησης μοντέλων προσομοίωσης υδρολογικών συστημάτων, μέθοδοι ποσοτικού προσδιορισμού του βαθμού αξιοπιστίας των προβλέψεων των προσομοιωτών ροής και ρύπανσης, μέθοδοι αντιστροφής.

Στοχαστικές μέθοδοι, αναλύσεις επικινδυνότητας που αφορούν τη ρύπανση των υδάτων και του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδατικών πόρων / αποθεμάτων / ποιότητας υδάτων.

Ενσωμάτωση ετερογενών δεδομένων σε μοντέλα αποφάσεων, αναλύσεις κινδύνου – κόστους - ωφελιμότητας (risk-cost-benefit analysis) για την επιλογή της βέλτιστης εναλλακτικής πρότασης διαχείρισης ή αποκατάστασης ενός προβλήματος.
 

» Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf) «

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ