Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 
 

Τμήμα Περιβαλλοντικής Ακτινοβολίας

1. ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

GA 94 A Infrared Gas Analyser (Geotechnical Instrument): Είναι υπέρυθρος μετρητής αερίων με ένδειξη επί τοις εκατό (%) για μετρήσεις μεθανίου (CH4), διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και οξυγόνου (O2).

2. GPS ΦΟΡΗΤΟ ΤΥΠΟY MAGELLAN 320.

Η αγορά του οργάνου έγινε το 2001 και συνοδεύεται με το Software OziExplorer V.3.93, στον φορητό υπολογιστή.

3. TOXIMETER GAS DETECTOR C2000 ( OLDHAM )

Είναι φορητός ανιχνευτής CO2. Μετρά % περιεκτικότητα CO2 στον αέρα και αγοράστηκε το 2001.

4. Φορητό πεχάμετρο / ιοντόμετρο. Model Sension2

Όργανο της εταιρείας Hach. Διαθέτει ηλεκτρόδιο μέτρησης pH σε υδατικά διαλύματα εύρους από –2,00 έως 19,99 και ενσωματωμένο θερμόμετρο (-10 έως 110 ˚C). Δυνατότητα καταχώρησης έως 99 μετρήσεων στην μνήμη και μεταφοράς δεδομένων στον υπολογιστή ή στον εκτυπωτή. Αγοράστηκε και ηλεκτρόδιο Νατρίου, Να+ (Μοdel 51925-00) κατάλληλο για το όργανο αυτό. Χρησιμοποιείται για την επιλεκτική προσδιορισμό της συγκέντρωσης ιόντων νατρίου σε υδατικά διαλύματα σε εύρος από 0,010 mg/l Να+ έως κορεσμένο διάλυμα.  

5. Φορητό αγωγιμόμετρο. Μodel Sension5

Όργανο της εταιρείας Hach. Διαθέτει ηλεκτρόδιο μέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιμότητας διαλυμάτων και απεικόνιση στην οθόνη σε μS/cm ή σε mS/cm σε εύρος τιμών 0-19,99 μS/cm, 20-199,9 μS/cm, 200-1999 μS/cm, 2-19,99 mS/cm, 20-199,9 mS/cm. Δυνατότητα καταχώρησης έως 99 μετρήσεων στην μνήμη και μεταφοράς δεδομένων στον υπολογιστή ή στον εκτυπωτή. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής απεικόνισης των αποτελεσμάτων σε συγκέντρωση ολικών στερεών (TDS) 0-50000 mg/l ως NaCl και σε τιμές αλατότητας 0-42 ‰. Το ηλεκτρόδιο διαθέτει ενσωματωμένο θερμόμετρο (-10 to 105 ˚C).

6. Φορητό οξυγονόμετρο. Model Sension6

Όργανο της εταιρείας Hach. Διαθέτει ηλεκτρόδιο μέτρησης της συγκέντρωσης διαλελυμένου οξυγόνου και απεικόνιση στην οθόνη σε τιμές mg/l ή % κορεσμού σε εύρος 0-20 mg/l ή 0-200% κορεσμού. Το ηλεκτρόδιο διαθέτει επίσης ενσωματωμένο θερμόμετρο (0-50 ˚C). Οι μετρήσεις μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα τις τιμές υψομέτρου ή βαρομετρικής πίεσης και ανάλογα με την αλατότητα του δείγματος, παράλληλα με την τιμή της θερμοκρασίας του δείγματος. Προσφέρεται η δυνατότητα  καταχώρησης έως 99 μετρήσεων στην μνήμη και μεταφοράς δεδομένων στον υπολογιστή ή στον εκτυπωτή.

7. Συσκευή μεταφοράς δεδομένων από τα όργανα Sensions σε υπολογιστή η σε εκτυπωτή (Docking Station).

Όργανο της εταιρείας Hach. Δίνει την δυνατότητα σύνδεσης των οργάνων Sensions της Ηach με υπολογιστή ή εκτυπωτή για μεταφορά των δεδομένων των μετρήσεων. Εναλλακτικα μπορεί προσφέρει την δυνατότητα σταθερής τροφοδοσίας των οργάνων Sensions της Hach με συνεχές ρεύμα για να λειτουργήσουν χωρίς μπαταρίες.

8. Συσκευή θέρμανσης δειγμάτων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου (COD Reactor, Model 45600-18).

Όργανο της εταιρείας Hach. Διαθέτει 25 υποδοχές για φιαλίδια βρασμού 16 x 100 mm . Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας βρασμού σε εύρος 100 έως 155 ˚C. Το όργανο διαθέτει επίσης χρονοδιακόπτη 0 εως 120 λεπτά με ηχητική ειδοποίηση και αυτόματη διακοπή του βρασμού. Μπορεί όμως και να λειτουργεί σε απεριόριστο χρόνο, και απλά να υπάρχει ηχητική ειδοποίηση στον χρόνο που επιλέγεται. Ακόμη το όργανο συνοδεύτηκε από ένα αναλογικό θερμόμετρο (0-200 ˚C) κατάλληλο για την συσκευή. Αγοράστηκαν επίσης αντιδραστήρια για την μέτρηση συγκεντρώσεως COD σε δείγματα με συγκεντρώσεις COD από 0-1500 ppm και 0-15000 ppm.

9. Φορητό φασματοφωτόμετρο (Model DR/2400).

Φασματοφωτόμετρο της εταιρείας Hach. Διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα για μεγάλο αριθμό φυσικοχημικών και βιολογικών αναλύσεων ειδικά προσαρμοσμένων για το όργανο αυτό από την εταιρεία. Επιπλέον οι αναλύσεις είναι αρκετά αυτοματοποιημένες και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν αναπαριστάνονται στην οθόνη με το αγγιγμα της τελευταίας (touchscreen). Το εύρος του μήκους κύματος της ακτινοβολίας που χρησιμοποιεί το όργανο κυμαίνεται από 400 έως 880 nm. Γραμμική φωτομετρική ακρίβεια υπάρχει σε εύρος –2,000 έως +2,000 τιμών απορρόφησης (absorbance). Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης 1000 δεδομένων μετρήσεων και 50 γραφημάτων βαθμονήμησης. Επίσης το φασματοφωτόμετρο μπορεί να συνδεθεί με υπολογιστή και με εκτυπωτή για να μεταφέρει σ΄αυτόν δεδομένα. Αγοράστηκαν αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων φαινολών, ιόντων χλωρίου, νιτρικών, αμμωνιακών, ολικού φωσφόρου και καλίου κατάλληλα προσαρμοσμένα για μετρήσεις στο φασματοφωτόμετρο αυτό.

10. Εξοπλισμός για την μέτρηση του αναερόβιου και αερόβιου μεταβολισμού μικροοργανισμών στο έδαφος και σε υδατικά διαλύματα.

Εξοπλισμός της εταιρείας Aqualytic. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στηρίζονται στην μέτρηση της διαφοράς πίεσης που οφείλεται στην αναερόβια ή αερόβια αναπνοή των μικροοργανισμών κατά την οποία γίνεται ανταλλαγή αερίων. Οι μετρήσεις γίνονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών αισθητήρων πίεσης (ηλεκτρονικά μανόμετρα, model Sensor-IR) που βιδώνονται στις φιάλες μετρήσεων. Οι αισθητήρες αυτοί δέχονται και μεταδίδουν αποτελέσματα τιμών πίεσης μέσω υπέρυθρης ακτινοβολίας σε ένα φορητό όργανο, model Sensomat-Scientific AL350. Ta δεδομένα στη συνέχεια αποθηκεύονται στο φορητό όργανο, ενώ περιλαμβάνεται καλώδιο και πρόγραμμα για τη μεταφορά των δεδομένων σε υπολογιστή.  

Α. Σύστημα προσδιορισμού της συγκέντρωσης του βιολογικά απαιτούμενου οξυγόνου (BOD):

Το σύστημα αποτελείται από 12 σκουρόχρωμες φιάλες ΒΟD, 12 αισθητήρες Sensor-IR, μαγνητική τράπεζα ανάδευσης για 12 φιάλες BOD (model AL322) tων 500 ml και θερμοθάλαμο (model AL185) χωρητικότητας 180 λίτρων και εύρος προσαρμογής θερμοκρασίας από 4 έως 40 ˚C. O θερμοθάλαμος χρησιμοποιείται και από τα συστήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Β. Σύστημα ανάλυσης του αερόβιου και αναερόβιου μεταβολισμού:

Το σύστημα αποτελείται από 6 φιάλες DURAN GL45/25 των 1000 ml, μαγνητική τράπεζα ανάδευσης για έξι φιάλες (model AL353). Κατά τον αναερόβιο μεταβολισμό μπορεί να ποσοτικοποιηθεί η σύσταση του βιοαερίου καθώς και η κατανάλωση του υποστρώματος . Επιπλέον μπορούν να εξαχθούν πολλά άλλα συμπεράσματα όπως η τοξικότητα του υποστρώματος, η αποδοτικότητα της μικροβιακής καλλιέργειας, η βέλτιστες συνθήκες καλλιέργειας. Το ίδιο ισχύει και για τον αερόβιο μεταβολισμό. Επίσης μπορούν να ποσοτικοποιηθούν διαδικασίες μετάβασης από αερόβιες σε αναερόβιες συνθήκες και αντιστρόφως.

Γ. Σύστημα ανάλυσης της μικροβιακής αναπνοής του εδάφους (και άλλων υποστρωμάτων):

Το σύστημα αποτελείται από 6 φιάλες Μeasurement Vessel των 1000 ml και χρησιμοποιείται η μαγνητική τράπεζα ανάδευσης (model AL353). Η λειτουργία του δεν διαφέρει από το σύστημα ανάλυσης αερόβιου μεταβολισμού που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, απλώς αλλάζουν οι φιάλες. Κι εδώ μπορούν να εξαχθούν πολλά συμπεράσματα όπως η αναπνοή των μικροοργανισμών (και ανώτερων οργανισμών) που τρέφονται από το υπόστρωμα (π.χ. έδαφος, εδαφοβελτιωτικό, ιλύς), ο έλεγχος της βιοαποδομησιμότητας διαφόρων ουσιών (παρασιτοκτόνα, λιπάσματα, κ.α.), η τοξικότητα κάποιων ουσιών.  

 

Το Εργαστήριο || Προσωπικό || Εκπαίδευση || Έρευνα || Εκδόσεις || Εξοπλισμός || Σύνδεσμοι || Επικοινωνία

 

Κορυφή Σελίδας

 

 
     

Αρχική Σελίδα Επικοινωνία English