Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 
 

 

Εκθέσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων >>

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις >>

Εκθέσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων

Χαλβαδάκης, Κ.Π., "Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων - Χοιροτροφική Μονάδα Βράκα - Παράς Α.Ε.- Α.Δημήτριος / Κορινθίας - Προμελέτη", ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο.Ε., Αθήνα, Μάρτιος 1985.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., "Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Χοιροστασίου - Βράκας - Παράς Α.Ε.- Οριστική Μελέτη και Κατασκευαστικά Σxέδια", ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο.Ε., Αθήνα, Αύγουστος 1986.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., "Εγκατάσταση Εργοστασίου Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικού από τα Απορρίμματα της Ευρύτερης Περιοxής Ηρακλείου -Τεχνικές Προδιαγραφές και Τεύχη Δημοπράτησης Διεθνούς Διαγωνισμού", Δήμος Ηρακλείου, Κρήτη, Δεκέμβριος 1987.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Κ. Αλιβάνης, Ι. Ιατρέλλης και Α. Καλδέλλης, "Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ευρύτερης Περιοχής Χανίων: 1988 - 1991 - Επιλογή ΧΥΤ", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών, Χανιά, Απρίλιος 1988.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Κ. Αλιβάνης, Ι. Ιατρέλλης και Α. Καλδέλλης, "Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Λέσβου: 1988-2008 - Α' Φάση", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Νομαρχία Λέσβου, Μυτιλήνη, Μάιος 1988.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Α. Καλδέλλης και Ι. Ιατρέλλης, "Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Λέσβου: 1988-2008 - Β' Φάση: Προγραμματισμός Εφαρμογής", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Νομαρχία Λέσβου, Μυτιλήνη, Αύγουστος 1988.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., "Υδατική Χημεία", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηxανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ιούλιος 1989.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Κ. Αλιβάνης, Ι. Ιατρέλλης και Α. Καλδέλλης, "Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Λήμνου: 1989-2008 - Α' Φάση", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Νομαρχία Λέσβου, Μυτιλήνη, Αύγουστος 1989.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., "Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δεκέμβριος 1989.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Α. Μαστρογιάννης, Α. Καλδέλλης, Β. Μαζιώτης και Δ. Μάντζαρης, "Χώρος Υγειονομικής Ταφής "ΒΙΓΛΑ" Νήσου Λήμνου - Οριστική Μελέτη", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο.Ε. / Νομαρχία Λέσβου, Μυτιλήνη, Αύγουστος 1990.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Π. Μουτζούρης, Γ. Βαρκάρης, Ν. Χατζηαντωνίου και Α. Μαστρογιάννης, "Σύστημα Διαχείρισης Λυμάτων Νήσου Θήρας: 1990-2020 - Τελική Έκθεση", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Υπουργείο Αιγαίου, Μυτιλήνη, Σεπτέμβριος 1990.


Χαλβαδάκης, Κ.Π. και Δ. Μάντζαρης, "Συλλογή και Μεταφορά Απορριμμάτων Νήσου Λήμνου - Οριστική Μελέτη", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο.Ε. / Νομαρχία Λέσβου, Μυτιλήνη, Δεκέμβριος 1990.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Α. Μαστρογιάννης, Α. Καλδέλλης, Δ. Μάντζαρης και Μ. Μπαλής, "Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Λέσβου: Συλλογή / Μεταφορά και ΧΥΤ Αντισσας - Οριστική Μελέτη", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο.Ε / Νομαρχία Λέσβου, Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 1991.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Α. Μαστρογιάννης, Β. Μαζιώτης, Μ. Μπαλής, Π. Δόϊκος και Χ. Μανδυλάς, "Αναβάθμιση Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων ΑΣ Γέρας - Oριστική Μελέτη", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο.Ε./ Νομαρχία Λέσβου, Μυτιλήνη, Αύγουστος 1991.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Α. Μαστρογιάννης, Δ. Κομίλης, Μ. Μπαλής, Χ. Μανδυλάς, "Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Μυτιλήνης: Λειτουργία Συστήματος και Έργα Αναβάθμισης Χώρου Διάθεσης 'ΛΕΜΟΝΟΥ'", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο.Ε./ Νομαρχία Λέσβου - Δήμος Μυτιλήνης, Νοέμβριος 1991.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Α. Μαστρογιάννης, Μ. Μπαλής, Δ. Κομίλης, Χ. Μανδυλάς, Ε. Ξαγοραράκη, "Αναβάθμιση Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Αναπτυξιακού Συνδέσμου Πολιxνίτου", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο.Ε./ Νομαρχία Λέσβου, Μάιος 1992.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Α. Μαστρογιάννης, Π. Δόϊκος, Μ. Μπαλής, Χ. Δεσποτάκη, Χ. Μανδυλάς, "Χωροθέτηση, Επιλογή και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής Ευρύτερης Περιοxής Χανίων - Α' Στάδιο", ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο.Ε. / Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Χανίων, 20 Ιουλίου 1992.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Α. Μαστρογιάννης, Χ. Μαλακός, Π. Μουτζούρης, Χ. Μανδυλάς, "Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Γέρας", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο.Ε./ Υπουργείο Αιγαίου, Αύγουστος 1992


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Α. Μαστρογιάννης, Π. Δόϊκος, Μ. Μπαλής, Χ. Μανδυλάς, "Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Αποκόρωνα 1992-2012", ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο.Ε./ ΕΕC- DGXI, WWF, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Νοέμβριος 1992.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., Α. Μαστρογιάννης, Μ. Μπαλής, Π. Δόϊκος, Χ. Μανδυλάς, "Χωροθέτηση, Επιλογή και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Χώρων Υγειονομικής Ταφής Ευρύτερης Περιοxής Χανίων - Β' Στάδιο", ΒΙΟΣΦΑΙΡΙΚΗ Ο.Ε./ Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Χανίων, 11 Γενάρη 1993.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., "Περιβαλλοντική Φυσική: Ακτινοβολίες", Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σεπτέμβριος 1993.


Χαλβαδάκης, Κ.Π., "Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική", Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Φεβρουάριος 1994.


Μαστρογιάννης, Α.Δ., Κ. Γαβριλάκης και Κ.Π. Χαλβαδάκης, "Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Καρπάθου (Τελική Έκθεση)", Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Επιστήμης, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σεπτέμβριος 1995.


Μουτζούρης, Π., Σ. Αλεξοπούλου, Χ. Μανδυλάς και Κ.Π. Χαλβαδάκης, "Επέκταση και Αναβάθμιση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Μυτιλήνης - Προέγκριση Χωροθέτησης και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων", S.P.E.E.D. Ε.Π.Ε. / Δήμος Μυτιλήνης - Τεχνική Υπηρεσία, Μυτιλήνη, Ιούλιος, 1996.


Μανδυλάς, Χ., Μ. Μπαλής, Θ. Κοντός, Δ. Ακριώτης, Κ.Π. Χαλβαδάκης, "Διερεύνηση και Αξιολόγηση Χώρων για την Κατασκευή Κεντρικού ΧΥΤΑ Λέσβου - Α΄ Φάση: Επιλογή Χώρου", Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων, Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Εταιρία Τεχνικής Βοήθειας, Μυτιλήνη, Μάιος 1998.


Μανδυλάς Χ. Ν., Α. Χατζηαντωνίου, Μ. Μπαλής, Θ. Κοντός, Δ. Ακριώτης, Κ.Π. Χαλβαδάκης, "Αποκατάσταση Ανεξέλεγκτων Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων Ν. Λήμνου", Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων, Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ Σύνδεσμος 11ης Εδαφικής Περιφέρειας Λέσβου (ν. Λήμνου), Μυτιλήνη, Νοέμβριος 1998.


Μπαλής, Μ., Χ. Μανδυλάς, Θ. Κοντός, Φ. Κουρμούσης, Δ. Ακριώτης και Κ.Π. Χαλβαδάκης, "Καθορισμός Κατάλληλων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων στη Νήσο Λήμνο - Α΄ Φάση: Επιλογή Χώρου", Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων, Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Σύνδεσμος 11ης Εδαφικής Περιφέρειας Νομού Λέσβου (ν. Λήμνου), Μυτιλήνη, Δεκέμβρης, 1998.

 

 

 

 

 

Το Εργαστήριο || Προσωπικό || Εκπαίδευση || Έρευνα || Εκδόσεις || Εξοπλισμός || Σύνδεσμοι || Επικοινωνία

 

Κορυφή Σελίδας

 
 
     

Αρχική Σελίδα Επικοινωνία English