Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 
 

Τα ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται από το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΔΑ) και το γενικότερο ερευνητικό ενδιαφέρον της επιστημονικής ομάδας που το στελεχώνει αφορά τα παρακάτω:

 • Προσδιορισμό ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών αποβλήτων
 • Εξέλιξη Συστημάτων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) και συγκρότηση βάσεων δεδομένων (αλφαριθμητικές, χαρτογραφικές), που τα αφορούν,
 • Μεθοδολογία χωροθέτησης μονάδων διαχείρισης αποβλήτων και επικινδύνων υλικών και δραστηριοτήτων
 • Σχεδίαση χώρων υγειονομικής ταφής, εργοστασίων λιπασματοποίησης, μονάδων ανακύκλωσης υλικών από αστικά στερεά απόβλητα, μονάδων επεξεργασίας υγρών (αστικών και μή) αποβλήτων καθώς και παρακολούθηση και λειτουργία των παραπάνω
 • Χρήση εργαλείων γραμμικού και ακέραιου προγραμματισμού γιά την οικονομική και περιβαλλοντική βελτιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων
 • Μαθηματικές προσομοιώσεις (modeling) περιβαλλοντικών συστημάτων
 • Ανάλυση και σχεδιασμός στρατηγικών με στόχο την βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των ΣΔΑ με ιδιαίτερη έμφαση σε:
  • περιβαλλοντική διαχείριση επιχειρήσεων και φορέων
  • ανάλυση κύκλου ζωής φυσικών πόρων, υλικών που καταλήγουν σαν απόβλητα και αποβλήτων
  • περιβαλλοντική σήμανση προϊόντων

Πέραν των κοινώς εννοουμένων ως αποβλήτων, πεδίο ενδιαφέροντος για τα μέλη του ΕΔΑ αποτελεί και η μελέτη των "αποβλήτων ενέργειας". ("energy wastes")
Με την έννοια αυτή εξετάζονται τα ακόλουθα:

 • Η φυσική ραδιενέργεια (natural radiation environment):
  • Το ραδόνιο και τα θυγατρικά του (Radon ant its decay products)
  • Φυσική ραδιενέργεια γήινου υποβάθρου (Background radiation from terrestrial sources)
  • Κοσμική ακτινοβολία (Cosmic rays)
 • Διασπορά στο περιβάλλον ραδιενεργών ισοτόπων

Το ειδικευμένο προσωπικό του ΕΔΑ με τον κατάλληλο εξοπλισμό βρίσκεται σε συνεχή καταγραφή της ποσότητας και της ποιότητας της περιβαλλοντικής ραδιενέργειας. Η δράση αυτή σε συνδυασμό με την διερεύνηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων διευρύνει το ερευνητικό μας πεδίο σε δράσεις που αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των σκοπών του τμήματος Περιβάλλοντος

Τέλος, το ΕΔΑ έχει πρόσφατα δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την τουριστική αξιοποίηση σπηλαίων. Συγκεκριμένα, το ΕΔΑ έχει αναπτύξει μεθοδολογία για την εκτίμηση των επιπτώσεων του διοξειδίου του άνθρακα που εκπνέεται από τους επισκέπτες τόσο στα σπηλαιοεκθέματα όσο και στους ίδιους τους επισκέπτες των σπηλαίων. Η μεθοδολογία έχει εφαρμοστεί έως τώρα για την ανάπτυξη προδιαγραφών τουριστικών επισκέψεων για δύο ελληνικά σπήλαια (Σπήλαιο Συκιάς Χίου, Σπήλαιο Ερμακιάς Ν. Κοζάνης), ενώ η εκτίμηση των συγκεντρώσεων ραδονίου εντός των σπηλαίων αποτελεί νέο ερευνητικό πεδίο.

 => Ερευνητικά προγράμματα του ΕΔΑ (projects)

 

 

 

Το Εργαστήριο || Προσωπικό || Εκπαίδευση || Έρευνα || Εκδόσεις || Εξοπλισμός || Σύνδεσμοι || Επικοινωνία

Κορυφή Σελίδας

 

 
 
     

Αρχική Σελίδα Επικοινωνία English