ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

Όργανα διοίκησης του τμήματος είναι
η Γενική Συνέλευση  
το Διοικητικό Συμβούλιο  
ο Πρόεδρος του Τμήματος  
οι Γενικές Συνελεύσεις Τομέων  
ο Διευθυντής Τομέα  

 

Το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος Περιβάλλοντος κατανέμεται σε τέσσερις τομείς:

  • Τομέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων

  • Τομέας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Περιβάλλοντος

  • Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης

  • Τομέας Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ