ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Το προσωπικό του Τμήματος Περιβάλλοντος αποτελείται από:
Γραμματεία
Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ),
Διδάσκοντες (βάσει του Π.Δ. 407/80),
Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.),
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

 

 
   
   
   

» Στοιχεία Διδασκαλίας Μελών ΔΕΠ του Τμήματος «
»
Αριθμός Ερευνητικών Εργασιών των Διδασκόντων του Τμήματος «


 

Δ.Ε.Π.
Π.Δ. 407/80
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ